ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Dipolo Radio Media Group

Η Dipolo Radio Media Group παρέχει το δικό της όνομα και λογαριασμό της, στις εμπορικές συμβάσεις για εκπομπές και διαφημίσεις σε banner, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους γενικούς όρους και προϋποθέσεις: 1. Η διαφημιστική σύμβαση για τους σκοπούς των παρόντων όρων είναι η συμφωνία μεταξύ του πελάτη και του Ομίλου Dipolo Radio Media Group όσο αφορά τη μετάδοση διαφημίσεων εντός των διαθέσιμων και προβλεπόμενων από τον αποστολέα όρων και προθεσμιών του πελάτη και δεν μπορούν να προβάλλονται κατά του Dipolo Radio Media Group σε περίπτωση κράτησης αντιμέτρου. 2. Οι παραγγελίες για διαφήμιση στο ραδιόφωνο και διαφημίσεις σε banner είναι δεκτές μόνο μετά από γραπτή επιβεβαίωση από το ραδιόφωνο Dipolo Radio Media Group. Οι αλλαγές και οι πρόσθετες συμφωνίες πρέπει επίσης να είναι έγγραφες προκειμένου να είναι έγκυρες. Το ελάχιστο χρονικό όριο ανά μεμονωμένο πελάτη είναι 30 δευτερόλεπτα. Ακόμα και όταν αποδεχθεί νομίμως τις εντολές, ο σταθμός διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την εντολή, π.χ. λόγω της προέλευσης του περιεχομένου, του σχήματος, της επανάληψής τους ή της τεχνικής τους ποιότητας. Οι λόγοι απόρριψης θα κοινοποιούνται στον πελάτη κατόπιν αιτήματος. Από αυτό δεν μπορούν να ισχυριστούν αξιώσεις. 3. Η Dipolo Radio Media Group επιβεβαιώνει μόνο την ώρα εκπομπής και όχι το εμπορικό μπλοκ. 4. Οι συμφωνημένοι χρόνοι εκπομπής τηρούνται στο μέτρο του δυνατού, αλλά δεν μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση της συμμόρφωσης ή με συγκεκριμένη σειρά. Αν μια παραγγελία για χάρη του προγράμματος (φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές επιθέσεις, κλπ) δεν είναι δυνατό να μεταδοθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα ή πέφτει λόγω τεχνικής βλάβης ή διακοπής της, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστεί, αν είναι δυνατόν. Για να προχωρήσει ή να αντισταθμιστεί απαιτεί τη συμφωνία του πελάτη, εκτός εάν πρόκειται για ασήμαντη αλλαγή. Ειδικότερα, μια μετατόπιση την ίδια ημέρα θεωρείται ασήμαντη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Dipolo Radio Media Group έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. 5. Η Dipolo Radio Media Group εξασφαλίζει τεχνικά τέλεια μετάδοση εκπομπής όπως του ανέθεσε ο πελάτης τη ραδιοφωνική διαφήμιση. Ο συμφωνημένος χρόνος ομιλίας θα τηρείται στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με το τμήμα σε περίπτωση ελαττώματος ή αποτυχίας της εκπομπής, ο πελάτης δικαιούται μόνο να ζητήσει επανάληψη της εκπομπής. Επιπλέον, η Dipolo Radio Media Group δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Οι αξιώσεις για αποζημίωση λόγω μη μετάδοσης της εκπομπής ή εσφαλμένη διαβίβαση εξαιρούνται, εκτός αν στηρίζονται σε βαριά αμέλεια ή πρόθεση. Ο πελάτης οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τα ελαττώματα χωρίς καθυστέρηση. Οι καθυστερημένες καταγγελίες δεν θα ληφθούν υπόψη. 6. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις broadcast-ποιότητας έγγραφα τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τη διαθέσιμη πρώτη μετάδοση εκπομπής, όπου οι αποκλίσεις απαιτούν ειδική συμφωνία, είτε είναι ελλιπής ή όχι η υποχρέωση αυτή, η Dipolo Radio Media Group διατηρεί δικαίωμα της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να μεταδίδει. Απαιτείται: Einschaltplan, CD, MP3 ή αρχείο Wave (διαμόρφωση του επιπέδου: -9 dBFS (ψηφιακή) +6 dBu (αναλογική)) μέσω e-mail (radiodipolo@gmail.com), πληροφορίες σχετικά με το μήκος του Spot , ο πελάτης, το προϊόν και οι πληροφορίες GEMA: συνθέτης και παραγωγός, διάρκειας μουσική σε δευτερόλεπτα, αν υπάρχει τίτλος (αν λείπει αυτές τις πληροφορίες, το σημείο αυτό δεν περιέχει GEMA ευθύνη για τη μουσική). Από τα κείμενα πρέπει να περιλαμβάνεται ένα γραπτό αντίγραφο. Ο πελάτης επιβεβαίωνει ότι κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα άλλα δικαιώματα στο βαθμό που απαιτείται για τη μετάδοση της εμπορικής κλίμακας. Ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη για τα περιεχόμενα των αποστολών του, παρέχοντας στην Dipolo Radio Media Group, τον πομπό ή τον πάροχο πρόγραμμα των αξιώσεων τρίτων, ιδίως λόγω των πνευματικών δικαιωμάτων ή και αν είναι δωρεάν. Ακόμα και η Dipolo Radio Media Group ή ο πομπός ή οι πάροχοι του προγράμματος που τα χρησιμοποιούν λόγω του περιεχομένου των διαφημίσεων από τρίτους, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε από τη Dipolo Radio Media Group προκύπτει ζημία που υπέστη. Επιπλέον, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για διακανονισμό με την GEMA. Εάν οι διαφημίσεις, δεν μπορούν, ή είναι λάθος για τη μετάδοση, επειδή τα έγγραφα, κείμενα ή ταινίες εκπομπής ή λανθασμένη προσυπογράφεται ότι έλαβε το συμφωνημένο χρόνο ομιλίας χρέωση για να ρυθμιστεί. Στην περίπτωση κειμένου που διαβιβάζεται τηλεφωνικά ή τέλεξ, ο κίνδυνος τυχόν σφάλματος στην ανακοίνωση ανήκει στον πελάτη. Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν είναι υποχρεωμένος την απεριόριστη αρχειοθέτηση ή αποθήκευση των εγγράφων εκπομπής. 7. Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την τελευταία εκπομπή, η Dipolo Radio Media Group δικαιούται να καταστρέψει το ραδιοτηλεοπτικό υλικό. Τα υλικά που δεν ανήκουν στην εταιρεία Dipolo Radio Media Group βρίσκονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Η επιστροφή γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη. 8. Οι παραγγελίες είναι γενικά αποδεκτές ως δεσμευτικές σταθερές παραγγελίες για τον πελάτη. Σε ειδικές περιπτώσεις, η Dipolo Radio Media Group μπορεί να συμφωνήσει σε μια ακύρωση, αν η σχετική αίτηση είναι έως 3 εβδομάδες πριν από την πρώτη ημερομηνία εκπομπής εγγράφως στο ραδιόφωνο Dipolo Radio Media Group. Σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής για σύντομο χρονικό διάστημα, μπορεί να ληφθεί υπόψιν το 50% ακύρωσης ή αναστολή της αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός όγκος παραμένει ανεπηρέαστος. Οι αξίες επεξεργάζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο εντός ενός έτους. Αυτό αποκλείει τις ειδικές μορφές διαφήμισης και τις ποσοστώσεις δευτέρου ποσοστού καθώς και τη διαφήμιση με μειωμένους όρους. Το έτος της σύμβασης είναι το ημερολογιακό έτος. Η τιμολόγηση πραγματοποιείται κάθε μήνα. Για τις παραγγελίες με όγκο άνω των 5 διαφημίσεων, ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει προκαταβολή ίση με το 50% του συνολικού ποσού κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Τα τιμολόγια για διαφημίσεις που υπερβαίνουν την περίοδο παραγγελίας μιας εβδομάδας θα τιμολογούνται ανά μήνα μετά την τελευταία εκπομπή για ολόκληρο τον ημερολογιακό μήνα. Χρεώνονται καθαρά, χωρίς εκπτώσεις, 14 ημέρες μετά τη χρέωση. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής ή αναβολής, ο πελάτης θα χρεωθεί επιπλέον καθώς και τα έξοδα είσπραξης. Η Dipolo Radio Media Group μπορεί για αυτή την περίπτωση να αναβάλει την περαιτέρω απόδοση της ραδιοφωνικής διαφήμισης και να προβλεφθεί η ζημία που προκύπτει από την παροχή. Η προθεσμία προ της κοινοποίησης μειώνεται σε 3 εργάσιμες ημέρες. Ο πελάτης διασφαλίζει ότι θα παρέχει το εξώφυλλο του λογαριασμού. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται λόγω της μη πληρωμής ή επιστροφής της άμεσης χρέωσης θα χρεώνονται στον πελάτη, εφ 'όσον η μη καταβολή ή επιστροφή στο ραδιόφωνο Dipolo Radio Media Group. Με την αναβολή της εκπομπής, ο πελάτης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση. Επιπλέον, η Dipolo Radio Media Group δικαιούνται κατά τη διάρκεια ή πριν ανάλογα με τη διάρκεια της εμπορικής σειράς, η εμφάνιση των διαφημίσεων ή άλλων διαφημίσεων από την καταβολή της πλήρους αξίας της σύμβασης. Οι θέσεις πάντα χρεώνονται αποτελεσματικά, δηλαδή. Εάν το μήκος είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει ήδη καταχωριστεί μετά τη δημιουργία της παραγγελίας, υπολογίζονται εκ νέου τα αντίστοιχα δευτερόλεπτα. Το ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη περίπτωση. Οι τιμολογιακές αλλαγές θα ανακοινώνονται στον πελάτη τουλάχιστον 6 εβδομάδες πριν από την έναρξη ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης μπορεί να αποσύρει από τη σύμβαση με ισχύ για το μέλλον εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή των αλλαγμένων πληροφοριών για τις τιμές. Ωστόσο, πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρεία Dipolo Radio Media Group αμέσως μετά την κοινοποίηση της αλλαγής τιμολογίου. Με την έναρξη ισχύος ενός νέου τιμοκαταλόγου, όλοι οι προηγούμενοι τιμοκατάλογοι χάνουν την εγκυρότητά τους. 9. Η δικαιοδοσία των εγγεγραμμένων εμπόρων είναι η πόλη της Στουτγάρδης (Γερμανία). Εάν τα μεμονωμένα μέρη των παραπάνω συνθηκών είναι ή καθίστανται αναποτελεσματικά, η εγκυρότητα των υπόλοιπων τμημάτων παραμένει ανεπηρέαστη. Αντί για το άκυρο μέρος, πρέπει να γίνει μια κατάλληλη διάταξη η οποία να αντιστοιχεί, στο μέτρο του δυνατού, στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Ακούτε LIVE

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime